Fago tax legal header v1
Hoogwaardig fiscaal advies voor vermogende particulieren en families

Fago Tax & Legal geeft hoogwaardig fiscaal advies aan vermogende particulieren en families met het doel haar cliënten te ontlasten en rust te creëren, zodat zij zich kunnen richten op andere zaken die hun aandacht vragen.

Over Fago Tax & Legal

Persoonlijke fiscale advisering voor uw unieke situatie

Fago Tax & Legal richt zich op de fiscale advisering van vermogende particulieren en families. Wij adviseren u op een kleinschalige wijze. Onze visie is dat deze aanpak de kwaliteit van de dienstverlening aan u ten goede komt. Zo heeft u uw vaste contactpersoon die u en uw persoonlijke wensen kent. Dit maakt het mogelijk om u op efficiënte wijze te adviseren. Daarnaast doet dit recht aan het persoonlijke karakter van de vraagstukken die mogelijk spelen.

Toegevoegde waarde door cliëntgerichte advisering

Om onze cliënten de door ons nagestreefde toegevoegde waarde te laten ervaren, is het belangrijk dat onze betrokkenheid de cliënt rust brengt en onze adviezen een duurzaam karakter hebben. Daarom is het belangrijk dat wij bekend zijn met de wensen en drijfveren van onze cliënten. Op die manier begrijpen wij wat onze cliënten bezighoudt zodat dit de basis kan vormen van onze advisering.

Internationale samenwerking bij fiscale vraagstukken

Fago Tax & Legal heeft cliënten in heel Nederland en daarbuiten. In geval van internationale vraagstukken werken wij samen met uw adviseur in het betreffende land. Indien u nog geen adviseur heeft in het betreffende land, dan kunnen wij lokale adviseurs introduceren uit ons netwerk.

Roderik de Beukelaer is oprichter van Fago Tax & Legal. Na het voltooien van de studies Fiscaal Recht en Notarieel Recht in 2008 is hij gestart in de fiscale adviespraktijk met de focus op de advisering van vermogende DGA’s en families. De combinatie van de fiscale techniek en het hoog persoonlijke karakter van de vraagstukken die spelen, sprak Roderik direct aan. Voor deze doelgroep is de fiscaliteit bij het nemen van beslissingen belangrijk maar in veel gevallen niet leidend. De impact van een keuze gaat namelijk vaak verder dan alleen de financiële gevolgen. Zo kunnen beslissingen ook invloed hebben op bijvoorbeeld de dynamiek binnen de familie. Dit kan onrust geven. De advisering van Fago Tax & Legal is er juist op gericht dat een duurzame situatie ontstaat die rust geeft en zorgen wegneemt.

Om cliënten goed te kunnen adviseren bij het vormen van gedachten en het nemen van beslissingen is Roderik ook opgeleid tot mediator. Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en doceert hij in de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht van het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleiding (IMFO). Roderik is enthousiast, deskundig en oplossingsgericht.

Roderik de beukekaer v1

Werkwijze

Professioneel 

Fago Tax & Legal biedt u topniveau fiscale advisering, waarbij professionaliteit in elk aspect van onze dienstverlening centraal staat.

Oplossingsgericht

We zetten ons in om voor elke unieke fiscale uitdaging een creatieve en doeltreffende oplossing te vinden die naadloos aansluit bij uw persoonlijke doelen en situatie.

 Duurzaam

Onze strategische fiscale adviezen worden gebaseerd op een langetermijnvisie, om te zorgen voor blijvende waarde en stabiliteit voor u en uw familie.

Onafhankelijk

Als onafhankelijk adviseur staan wij garant voor objectieve en onbevooroordeelde advisering, volledig afgestemd op uw belang en dat van uw vermogen.

Specialisaties

Fago Tax & Legal geeft hoogwaardig fiscaal advies en neemt desgewenst uw fiscale administratieve verplichtingen uit handen. Wij nemen voor u uit handen, waar u liever niet mee bezig bent. Hoe ver onze dienstverlening reikt, bepaalt u uiteraard zelf. Omdat wij ons realiseren dat de behoefte van onze cliënten vaak breder is dan enkel fiscaal advies, is het voor ons een vanzelfsprekendheid om samen te werken met andere dienstverleners. Hierbij kunt u denken aan accountants- en administratiekantoren, advocaten, notarissen, valuators en family offices. Op deze wijze krijgt u de beste kwaliteit die u van uw adviseur mag verwachten.

Fago Tax & Legal beschikt naast fiscale expertise over civielrechtelijke kennis en ervaring. Dit maakt Fago Tax & Legal een geschikte partij om u te adviseren over onder andere de volgende onderwerpen.

De specialisaties van Fago Tax & Legal:

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden leggen (aanstaande) echtgenoten of geregistreerde partners afspraken vast, (doorgaans) voor de situatie dat hun relatie onverhoopt eindigt. Hierbij kan worden gedacht aan echtscheiding of overlijden. In beide gevallen moet worden vastgesteld wat de invloed is van de betreffende voorwaarden op het vermogen van ieder van de echtgenoten of geregistreerde partners.

Omdat de impact van (het niet hebben van) huwelijkse voorwaarden groot kan zijn, is het raadzaam om u voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten adviseren over de civiele en fiscale aandachtspunten.

Ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kan het goed zijn om het geldende huwelijksgoederenregime te toetsen en wellicht te wijzigen. Het is zeer goed denkbaar dat deze door verloop van tijd niet meer aansluiten bij uw huidige wensen.  Daarnaast is de fiscale wet- en regelgeving aan verandering onderhevig. Ook deze veranderingen kunnen aanleiding zijn tot het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

Testamenten en nalatenschapsafwikkeling

In geval van overlijden moet veel worden geregeld. Hierbij kunt u denken aan de uitvaart, de verdeling van de nalatenschap en de aangifte erfbelasting. Om te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van uw nalatenschap aan uw erfgenamen toekomt, is het belangrijk dat uw testament aansluit bij uw wensen en daarbinnen fiscaal optimaal is.

Daarnaast blijkt in de praktijk de verdeling van de nalatenschap een onderwerp te kunnen zijn dat tussen de erfgenamen langdurig tot discussie leidt en de verhoudingen binnen de familie wellicht definitief ontzet. Hoewel het onmogelijk is om spanningen tussen de erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap geheel uit te sluiten, kan met een testament worden getracht dergelijke discussiepunten tot een minimum te beperken. Zo kan de testateur in vergaande mate richting geven aan de afwikkeling en de verdeling van diens nalatenschap. Dit kan zelfs zover gaan dat in het testament al geheel wordt beschreven aan welke erfgenaam welk vermogen toekomt na het overlijden waardoor geen ruimte meer bestaat voor de erfgenamen om over deze onderwerpen discussie te voeren.

Uiteraard moet bij de inrichting van een testament niet enkel rekening worden gehouden met de fiscale wetgeving, maar ook met de civiele wetgeving. Vanzelfsprekend houden wij hier rekening mee in onze advisering en werken wij nauw samen met uw notaris of advocaat.

Vermogensoverdracht en -bescherming

Wellicht heeft u de wens om iemand in uw omgeving financieel te helpen. Dit kan uw kind zijn, maar dat hoeft niet. Ook kan worden gedacht aan andere familieleden, vrienden of een goed doel. Een dergelijke overdracht van uw vermogen kan belast zijn met schenkbelasting. Of dit het geval is en hoe hoog deze belastingheffing is, hangt af van de situatie.

Hoewel de fiscaliteit een element is waarmee rekening moet worden gehouden bij de overdracht van uw vermogen, heeft u wellicht de wens dat de verkrijger slechts onder voorwaarden over het verkregen vermogen kan beschikken. Mag de verkrijger het betreffende vermogen enkel gebruiken ten behoeve van zijn of haar onderneming of het kopen van een huis? Of mag de verkrijger het vermogen pas gebruiken vanaf een bepaalde leeftijd zodat diegene geleidelijk vertrouwd raakt met de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het hebben van vermogen?

Indien u dat wenst, is het mogelijk om aan het overgedragen vermogen voorwaarden te verbinden die tot gevolg hebben dat de verkrijger bij de besteding van het verkregen vermogen rekening dient te houden met uw visie en gedachten. 

Bedrijfsopvolging

Elke ondernemer denkt na over de toekomst van zijn of haar bedrijf. Enerzijds is dit nodig om het beleid binnen de onderneming te bepalen. Anderzijds kan de toekomst van de onderneming worden beïnvloed door wijzigingen op het niveau van de aandeelhouder(s). Zo kan bijvoorbeeld het onverhoopt overlijden van een aandeelhouder een (aanzienlijke) belastingaanslag tot gevolg hebben welke aanslag in veel gevallen enkel kan worden voldaan door liquiditeiten aan de onderneming te onttrekken. Daarnaast kan de zeggenschap over de onderneming terecht komen bij meerdere aandeelhouders. Dit kan het nemen van besluiten bemoeilijken hetgeen de continuïteit van de onderneming doorgaans evenmin ten goede komt.

Niet alleen een overlijden kan op deze wijze invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Dit geldt uiteraard ook in geval van bijvoorbeeld echtscheiding.

Door tijdig uw wensen met betrekking tot de toekomst van uw onderneming te formaliseren, kunt u het risico beperken dat een wijziging op aandeelhoudersniveau een negatieve invloed heeft op de continuïteit van uw onderneming. Hierbij kan ook worden overwogen om al tijdens leven de onderneming over te dragen aan de volgende generatie. Op die manier kunt u ook na de overgang nog invloed hebben op de onderneming. Daarnaast zijn in de wet fiscale faciliteiten opgenomen die een dergelijke overgang onder voorwaarden fiscaal vriendelijk behandelen. Door al tijdens leven de onderneming over te dragen, stelt u de toepassing van deze faciliteiten veilig.

Indien u besluit om tijdens leven al ondernemingsvermogen over te dragen aan de volgende generatie, is het belangrijk dat dit gebeurt op een wijze die aansluit bij uw wensen. Hierbij zal u rekening houden met de positie van elk kind ten opzichte van de onderneming. In veel gevallen zijn niet alle kinderen in gelijke mate betrokken bij de onderneming hetgeen de opvolging kan bemoeilijken. Desgewenst kan met dit verschil rekening worden gehouden bij de wijze waarop de overdracht wordt vormgegeven. Op deze manier is elke bedrijfsopvolging maatwerk die moet aansluiten bij uw wensen.

Structurering van uw vermogen

Wellicht overweegt u om een investering te doen. De fiscale wetgeving is dermate complex dat de fiscale behandeling van deze investering sterk wordt beïnvloed door de wijze waarop deze investering is gestructureerd. Houdt u de investering aan in privé of via een B.V.? Ook kan het interessant zijn om de betreffende investering aan te houden via een fonds voor gemene rekening, commanditaire vennootschap of stichting. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Welke structuur voor u het meest interessant is, hangt af van de omstandigheden van het geval en uw wensen.

Een actueel thema bij vermogende families is het anonimiseren van vermogen. Hiermee beoogt men te voorkomen dat derden een beeld kunnen vormen bij de omvang en de samenstelling van hun vermogen. Deze wens is mede van invloed op de wijze waarop het vermogen en de investering wordt gestructureerd.

Ook bij de overdracht van vermogen aan bijvoorbeeld kinderen kan het wenselijk zijn om dit vermogen onder te brengen in een entiteit. Afhankelijk van de situatie kan namelijk de wens bestaan dat de begiftigden (nog) niet naar eigen inzicht over het verkregen vermogen kunnen beschikken. Het scheiden van de economische gerechtigdheid van de zeggenschap kan worden gerealiseerd met een bewind, maar ook met een van de hiervoor genoemde entiteiten. Zo behoudt u of andere specifieke perso(o)n(en) de zeggenschap terwijl de waardemutaties toekomen aan bijvoorbeeld uw kinderen als economisch gerechtigden. 

Landgoederen

Nederland kent circa 3.000 landgoederen. Omdat het in standhouden van een dergelijk landgoed een kostbare aangelegenheid kan zijn, zijn in de wet diverse fiscale faciliteiten opgenomen als tegemoetkoming aan landgoedeigenaren. Deze faciliteiten leiden onder voorwaarden tot fiscale voordelen voor eigenaren van landgoederen. Hierbij kunt u denken aan voordelen ten aanzien van de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting en de schenk- en erfbelasting. Door deze faciliteiten kan een landgoed bijvoorbeeld een interessant middel zijn om vermogen op fiscaal vriendelijke wijze over te dragen naar de volgende generatie.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Organisaties die zich voor meer dan 90% richten op het algemeen belang kunnen onder voorwaarden de status krijgen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status is een fiscale kwalificatie die tot gevolg heeft dat donateurs van dergelijke organisaties in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Deze voordelen maken het voor donateurs financieel interessanter om vermogen aan de betreffende organisaties te schenken of na te laten. Omdat deze donaties van wezenlijk belang zijn voor het bestaan van dergelijke organisaties kan het belangrijk zijn om te beschikken over de ANBI-status.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De ervaring leert dat ANBI's niet altijd continu aan deze vereisten voldoen. Dit kan leiden tot intrekking van de ANBI-status, zelfs met terugwerkende kracht. Om die reden is het belangrijk om uw organisatie goed te laten adviseren over de ANBI-status en de gevolgen (verplichtingen) van deze kwalificatie. 

Afgezonderde Particuliere Vermogens

Afgezonderde Particuliere Vermogens (APV's) zijn entiteiten met een bijzondere fiscale behandeling. Omdat deze entiteiten geen aandeelhouders of participanten kennen, wordt het vermogen van deze entiteiten onder voorwaarden toegerekend aan degene die het vermogen in de APV heeft ingebracht of aan de erfgenamen van deze inbrenger. Op deze wijze kan het vermogen dat in de APV is ondergebracht toch in de Nederlandse belastingwetgeving worden betrokken.

De wetgeving waardoor het vermogen van de APV in de belastingheffing wordt betrokken, is complex en heeft in veel gevallen onvoorziene en niet-beoogde gevolgen. Om die reden is het belangrijk u te laten adviseren over de fiscale gevolgen indien u (mogelijk) betrokken bent bij een dergelijke APV. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een Trust, Curaçaose Stichting Particulier Fonds (SPF) of andere vergelijkbare (buitenlandse) stichtingen, zoals Stiftungen, Private Foundations, Anstalten en Genossenschaften. Mogelijk is het fiscaal interessant om de structuur zodanig te wijzigen dat de APV-wetgeving niet langer van toepassing is.

Echtscheiding

De beëindiging van een relatie heeft naast de meer persoonlijke en emotionele gevolgen ook financiële en fiscale gevolgen. Deze gevolgen zijn enerzijds afhankelijk van de keuzes die gedurende de relatie zijn gemaakt. Anderzijds zijn deze gevolgen afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de beëindiging van de relatie. Het is om die reden waardevol om u te laten adviseren over uw financiële positie en de beslissingen die moeten worden genomen.

Indien sprake is van een gerechtelijke procedure om uw relatie te beëindigen, zal een rechter beslissen met welke verplichtingen voor beide betrokkenen de relatie wordt beëindigd. Ook in een dergelijk geval adviseren wij u graag over uw financiële en fiscale positie en staan wij u graag bij in deze procedure.

In de praktijk blijkt dat de betrokken adviseurs, zoals advocaten, mediators en financials, een grote invloed hebben op het verloop van het proces om (in onderling overleg) tot afspraken te komen. Kies daarom bewust de adviseur die bij u en de door u gewenste werkwijze past.

Governance

Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn om binnen de familie afspraken te maken over ieders betrokkenheid bij het familievermogen. Het meest bekende voorbeeld van een document waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd, is de aandeelhoudersovereenkomst. In dit document leggen aandeelhouders afspraken vast over ieders rechten en verplichtingen met betrekking tot de onderneming.

Het kan ook wenselijk zijn om afspraken te maken waarbij bijvoorbeeld familieleden partij zijn die (nog) geen aandelen houden in de onderneming of die geen zeggenschap hebben in de onderneming. In de praktijk wordt dit vastgelegd in een document dat ook familiestatuut of familie grondwet wordt genoemd. Ook is het denkbaar dat geen sprake is van een onderneming maar dat het toch van toegevoegde waarde is om afspraken te maken over ieders rechten en verplichtingen tot het familievermogen. De ervaring leert dat het proces om met de familieleden tot dergelijke afspraken te komen, een positieve invloed heeft op het beperken van het risico op discussies en onenigheid binnen de familie. De familieleden zijn door de wijze waarop de afspraken tot stand zijn gekomen namelijk op de hoogte van ieders wensen en drijfveren waardoor binnen de familie doorgaans meer draagvlak is ontstaan voor de gemaakte afspraken.

Fiscale verplichtingen

Iedereen die in Nederland woont en elke vennootschap die in Nederland is gevestigd, heeft in Nederland fiscale verplichtingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verplichting om tijdig een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in te dienen. Wij helpen u ook graag bij deze verplichtingen.

Contact

Fago Tax & Legal B.V.
Kraanven 17
5175 PE Loon op Zand

Tel: +31 (0)6 25 11 20 95

Kvk: 92903770

Kom in contact

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen spoedig contact met u opnemen.

© - Alle rechten voorbehouden

Fago Tax & Legal B.V.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten